Cech w Jędrzejowie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła, zrzeszająca rzemieślników i przedsiębiorców z terenu powiatu jędrzejowskiego.

Powstał w maju 1957 roku, początkowo pod nazwą Cech Rzemiosł Różnych mieszczący się przy ulicy Waryńskiego 5, następnie jako Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców Różnych przy ulicy Kieleckiej 16.

Cech posiada osobowość prawną, działa na podstawie Statutu Cechu, ustawy o rzemiośle i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Biuro Cechu prowadzi działalność administracyjno- organizacyjną i jest wykonawcą ustaleń Zarządu Cechu.

Cech zrzesza przedsiębiorców w zawodach różnych z przewagą zawodów mechanicznych i spożywczych. W swoich zakładach rzemieślnicy prowadzą praktyczną naukę zawodu młodocianych pracowników.

Cech prowadzi nadzór nad organizacją przebiegu procesu przygotowania zawodowego. Cech prowadzi działalność szkoleniową. Są to kursy, seminaria, głównie z zakresu bhp dla pracodawców i pracowników, kursy pedagogiczne dla mistrzów szkolących uczniów oraz inne w miarę potrzeb.